“எப்போதும் ஸந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் “- சங்கராச்சார்ய ஸ்வாமிகள்

Standard

"எப்போதும் ஸந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் "- சங்கராச்சார்ய ஸ்வாமிகள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s