“எப்போதும் ஸந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் “- சங்கராச்சார்ய ஸ்வாமிகள்

Standard

"எப்போதும் ஸந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் "- சங்கராச்சார்ய ஸ்வாமிகள்.

Advertisements